Průměrná odměna sestry 43 000 korun je podle statistiků už na úrovni průměru EU. Ke stabilizaci sester však jen peníze nestačí, lepší finanční hodnocení je nutno propojit se zvyšováním kompetencí sester, se zlepšováním jejich pracovních podmínek a zlepšením image sesterského povolání.

Sleduje ministerstvo, potažmo ÚZIS počty absolventek nastupujících rovnou do praxe a absolventek pokračujících ve vzdělávání? K jakým závěrům a krokům tyto informace vedly a vedou?

ÚZIS sleduje a zpracovává počty zdravotnických pracovníků. V gesci MŠMT ČR je zpracovávání dat ohledně studujících žáků a studentů, dále absolventů všech oborů a v neposlední řadě přechod absolventů na vysoké a vyšší odborné školy a také uplatnění absolventů na trhu práce napříč obory. Uvedené informace zpracovává Národní ústav vzdělávání (NÚV), jenž je organizací MŠMT ČR. Pro zatraktivnění nabídky práce ve zdravotnictví pro absolventy zdravotnických oborů ministerstvo zdravotnictví činí celou řadu průběžných kroků, např. podporuje kampaň Studuj zdrávku, vytváří pozitivní obraz zdravotnických povolání, úzce spolupracuje s MŠMT ČR, navrhuje adekvátní finanční ohodnocení, snaží se o optimální pracovní podmínky snižováním administrativní zátěže, posiluje roli sester v systému zdravotní péče, poskytuje dotační program na rezidenční místa apod.

Ovlivnily zájem o studium zdravotnické školy změny ve vzdělávání a následně kompetencích absolventek – sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent?

Dle informací z MŠMT je uváděn zvyšující se počet zájemců o studium na středních zdravotnických školách, a to cca o 1 000 studentů za celou ČR. Dle informací, které máme od ředitelů zdravotnických škol z celé republiky, tento trend, tedy zvýšený zájem o studium na středních zdravotnických školách, pokračuje i v roce letošním.

Jak chce ministerstvo zvýšit zájem dívek o studium zdravotnické školy a následně o nástup do zdravotnictví? Vidíte už nějaké výsledky kampaně Studuj zdrávku? Budete případně tuto kampaň aktuálně modifikovat podle potřeb, které ukázal terén?
Ministerstvo podporuje zájem o studium nejen pro dívky, ale i muže. Cílem kampaně není jen podpořit zájem o studium na zdravotnických školách a o práci ve zdravotnictví, ale také zvýšit prestiž nelékařským profesím obecně. Je to běh na dlouhou trať, nicméně snažíme se tak činit nejen kampaní Studuj zdrávku, ale celou řadou dalších systémových opatření, jako je snižování administrativy, navyšování kompetencí sester, podpora kontinuálního růstu platů apod. Na nárůst počtu žáků na středních zdravotnických školách tak má vliv celá řada dílčích faktorů a opatření, mezi které patří i kampaň Studuj zdrávku. Kampaň konzultujeme s odbornou veřejností, zejména s hlavní sestrou ČR a také s Českou asociací sester a reagujeme na jejich podněty. Sledujeme také ohlasy z terénu a snažíme se kampaň přizpůsobovat aktuálním potřebám.

Co by podle vašeho názoru pomohlo, aby se sestry, které odešly zcela mimo zdravotnictví, vrátily? Usnadnily by jim návrat například „rekvalifikační“ kursy, kde by dohnaly, v čem se zatím znalosti v jejich oboru posunuly?

Dle našeho názoru není třeba a ani žádoucí, aby již kvalifikované sestry vstupovaly do rekvalifikačních kursů, neboť již dnes existuje možnost (zákon č. 96/2004 Sb.) doškolení pro zdravotnické pracovníky, kteří přerušili výkon povolání na dobu, která za posledních sedm let činila v celkovém součtu více než šest let, a to v minimálním rozsahu 60 dní. Sestry, které přerušily výkon povolání a chtějí se vrátit, nemusejí mít obavy z návratu. Soubor opatření, na kterých pracujeme a mezi která patří například dobré finanční ohodnocení, zlepšování pracovních podmínek, snižování administrativy, navyšování kompetencí všeobecných sester apod., zvýší atraktivitu a zájem o práci ve zdravotnictví. Také je třeba podotknout, že zdravotnictví je oblast, která patří mezi stabilní zaměstnavatele s téměř nulovou nezaměstnaností. Jedná se o perspektivní zaměstnání, které bude i v budoucnosti velice žádané a poptávané.

Může zvýšit zájem absolventek o práci ve zdravotnictví další růst platů, zvyšování kompetencí, podpora celoživotního vzdělávání, omezování administrativy, benefity od zaměstnavatelů?

Ano, věříme, že výše uvedený soubor opatření zvýší atraktivitu a zájem o práci ve zdravotnictví. Důležitý je také pozitivní mediální obraz zdravotnických povolání, který významně ovlivňuje motivaci ke studiu.