Magistrát hl. města Prahy

Hledáme vedoucí odd. zřizovaných organizací v odboru zdravotnictví

13. května 2022
INZERÁT
Praha

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucí oddělení zřizovaných organizací v odboru zdravotnictví (kód 3242).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce
tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje hl. města Prahy (HMP) z hlediska zdravotní péče
zajišťování výkonu samosprávných činností na úseku zdravotnictví pro území HMP včetně přípravy zásadních materiálů pro utváření vývoje v této oblasti.
koordinace hodnotících komisí k veřejným zakázkám v rámci výkonu své funkce
kontrola a hodnocení oprávněnost investičních záměrů v rámci rozvoje (redukce) zdravotnických zařízení
tvorba a koordinace koncepčních projektů v oblasti zdravotní péče
zpracovávání koncepčních podkladů pro jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP z oblasti zdravotnictví a pohřebnictví
zajišťování metodické pomoci městským částem
příprava podkladů pro rozhodování orgánů HMP zejména v oblasti ekonomiky odboru zdravotnictví (rozpočet běžných a kapitálových výdajů)
zpracování a vytváření nových smluv a dodatků
zpracovávání zásad a metodických postupů vázaných na plnění rozpočtu, finanční kontrolu, analýzy, fakturaci a další ekonomické agendy
komunikace s řediteli příspěvkových organizací v působnosti odboru
spolupráce s dalšími subjekty ve věcech týkajících se působnosti odboru na úseku zdravotnictví a pohřebnictví
Jaké požadavky byste měl/a splňovat
vysokoškolské vzdělání
znalost právních předpisů souvisejících s danou problematikou, zejména znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše v platném znění
velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet)
zkušenosti s vedením pracovního týmu
komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
přesnost, pečlivost, spolehlivost a zodpovědný přístup
schopnost samostatného rozhodování

Vítána praxe ve veřejné správě
znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, struktura platu: základní plat (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe), příplatek za vedení (1.830 Kč až 7.290 Kč), osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.230 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
benefitový systém Cafeteria
příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. května 2022 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.