Magistrát hl. města Prahy

Hledáme: právník / právnička v odboru zdravotnictví

1. srpna 2022
INZERÁT
Praha

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici právník / právnička v odboru zdravotnictví (kód 3419).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce
komplexní právní činnosti, včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech
zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, včetně vedení přestupkových řízení za porušení povinností vyplývajících z těchto zákonů
kontrola přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví, vyřizování odvolání proti rozhodnutí městských částí na úseku zdravotnictví, přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem, řešení sporů mezi správními orgány o věcnou nebo místní příslušnost, metodické usměrňování a zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům
řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)
řešení odvolání proti lékařským posudkům vydaných v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb včetně přípravy rozhodnutí o odvolání (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách)
přestupkové řízení (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
zpracovávání metodických stanovisek, odborných právních stanovisek a výkladů v oblasti zdravotnictví
zpracovávání podkladů včetně rozhodnutí podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravotních služeb

Jaké požadavky byste měl/a splňovat
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru právo a právní věda, právo na vysoké škole v ČR
znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, vše v platném znění
velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, internet)
dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatného rozhodování
koncepční a analytické schopnosti

Vítána
znalost zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Další předpoklad pro výkon práce prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti podle § 21 zákona o úředních na úseku zdravotnictví

Co Vám můžeme nabídnout
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
po zapracování možnost občasné práce z domova
pracoviště v centru Prahy
podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení.

Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 26. srpna 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.