Městská nemocnice v Odrách má dlouhodobou historii. Byla založena jako "nadační nemocnice" a na jejím zrodu se podílela hraběnka Fürstenberková, která sídlila na zámku v nedalekém Spálově. Původní nemocnice byla založena pro chudinu na břehu řeky Odry, ale v důsledku zvětšování počtu obyvatel Oder byla pak postavena nemocnice v nynějším areálu. Hraběnka Fürstenberková po vybudování nemocnice založila i nadaci ve švýcarské bance ve výši 200 000 zlatých a tuto nadaci spravoval arcibiskup olomoucký. Rok založení se datuje cca od roku 1855, nemocnice byla všeobecná a tak jak to doba vyžadovala, léčily se zde nemoci interní i chirurgické, v nemocnici se dokonce i rodilo. Zdravotní sestry a nižší zdravotnický personál byly sestry řádové - řád Sv. kříže. Vlastní nadační listina byla pak stvrzena a podepsána hraběnkou Furstenbergovou a c.k. notářem Dr.Franzem Lechnerem ve Vídni 6.prosince 1858.

Historické materiály o Nadační nemocnici v Odrách v poválečném prvorepublikovém období jsou chudé. Faktem zůstává, že v období 1. republiky byla nadále vedena jako Fürstenberská veřejná nadační nemocnice pod kapitolou nemocnice. Provoz byl financován z nadačního hraběcího fondu, dotací a plateb privátních pacientů a rozpočtu města Oder.

Po skončení II. svět. války nemocnice patřila pod KÚNZ (Krajský ústav národního zdraví) a dlouhodobě zde bylo umístěno infekční oddělení. Ukončení léčebné péče nastalo v rámci rekonstrukce nemocnice, která trvala 5 let a byla dokončena v roce 1968. Měla sloužit k doléčování interně nemocných pacientů z interního oddělení okresní nemocnice v Novém Jičíně. Prvním primářem byl MUDr. Alfons Novák a jeho zástupcem pak pozdější primář a ředitel MUDr. Milan Petržela. Nemocnice byla začleněna do OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) v Novém Jičíně.

Dalším zlomem ve vývoji se stal rok 1991, kdy se OÚNZ v Novém Jičíně rozdělil na několik zdravotnických subjektů a mj. dal vznik Nemocnici se zdravotnickými středisky v Odrách se samostatným vedením.

V roce 1997 následoval převod na Město Odry, vzniká Městská nemocnice v Odrách, p.o. jako příspěvková organizace Města Oder. Nemocnici v Odrách osamostatnění v minulosti pomohlo a mohla se realizovat vize koncepce lůžkové a celé poliklinické části, takže máme vybudován ambulantní systém odborností, které doplňují nemocniční servis jak pro část interní, tak pro oddělení následné péče.

Nemocnice poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru vnitřní lékařství (20 lůžek + 4 lůžka JIP) a následnou zdravotní péči (ONP - 75 lůžek.) Z této kapacity lze dle potřeb vyčlenit i max. 15 lůžek pro poskytování tzv. sociální péče.

K akutní lůžkové složce náleží i ambulantní komplement, sestávající z odborných ambulancí (interní, diabetologická, gastroenterologická), odborných poraden (kardiologická, angiologická, revmatologická), oddělení klinické biochemie a hematologie, RTG vč. ultrasonografie a denzitometrie, rehabilitace a dopravy. Spádovost pro akutní péči je cca 30 000 obyvatel. Spádovost oddělení následné péče je celookresní a současně podle potřeb využívá služeb akutní složky.

V naších prostorách pak mají své ordinace specialisté dalších odborností (chirurgie, ortopedie, gynekologie, ORL, oční, neurologie, plicní, stomatologie) a jsou našimi konziliáři v péči o naše pacienty. Specializovanou a superspecializovanou péči pak máme smluvně zajištěnu především s NsP Nový Jičín, FN Ostrava. V případě potřeby zajišťujeme péči i v jiných specializovaných zařízeních. V místě je pak i sídlo RZ a v 5km vzdáleném Fulneku pak stanoviště RLP.

Naším cílem je zabezpečení základní zdravotní péče obyvatelů naší spádové oblasti a to ve struktuře, která odpovídá našim technickým, personálním a věcným možnostem a současně potřebám této oblasti. Pacientům chceme i nadále poskytovat kvalitní péči, abychom byli vyhledávanou nemocnicí. O kvalitě a úrovni našeho zařízení svědčí i to, že jsme v roce 2007 obdrželi a v roce 2015 obhájili akreditaci pro další vzdělávání lékařů v oboru vnitřní lékařství a uspěli i ve výběrovém řízen na poskytování lůžkové péče v Moravskoslezském kraji pro lůžka akutní (interní) i následná (ONP).