Krajská zdravotní, a.s. (KZ), úspěšně pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích. V současnosti je nejdále s budováním pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase. Dostavbu nemocnice za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.

„Dokončení pro sektor zdravotnictví v Ústeckém kraji stěžejních investičních akcí přinese jeho obyvatelům významné zkvalitnění zdravotní péče. Pro vedení společnosti je proto právě probíhající dostavba nemocnic jednoznačnou prioritou. Dění na stavbách sledujeme a jsem rád, že běží podle stanoveného časového plánu, vyjma stavby v chomutovské nemocnici, kde nabraná časová ztráta v souvislosti s problémy s přeložkami páteřních sítí v úvodu stavby se aktuálně daří zkracovat. Příprava nových pavilonů pochopitelně přináší nezbytná omezení, proto musím poděkovat zaměstnancům, pacientům a dalším návštěvníkům za pochopení a trpělivost. Jsem přesvědčen, že výsledek, na který se všichni těšíme, ocení,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní, a.s., je se svými sedmi nemocnicemi největším poskytovatelem zdravotní péče a i největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Dostavby nemocničních areálů, které tu v historii rezortu zdravotnictví nemají obdoby, umožní nabídnout pacientům péči a našim zaměstnancům prostředí odpovídající nejnovějším trendům medicíny 21. století. Děláme maximum pro to, abychom hotová díla mohli převzít a pavilony zprovoznit v dohodnutých termínech. Děkuji všem, kdo se na naplnění tohoto nelehkého úkolu podílejí,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Dostavby nemocničních areálů, na jejichž realizaci se Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., významně finanční podílí, hrají v plánech dalšího rozvoje zdravotnictví v našem rozsáhlém regionu klíčovou roli. Vznik nových pavilonů jednoznačně přispěje k ještě lepšímu zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče tak, abychom co nejlépe ochránili zdraví a životy občanů. Těší mě, že u tak zásadních událostí mohu za Ústecký kraj být,“ řekl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie. V letošním roce bude dokončena hrubá stavba.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784 406 795 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Do konce roku se počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří Gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.