Klatovská nemocnice se připravuje zapojit do plánované reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je rozmělnit část psychiatrických lůžek z obřích léčeben do středně velkých regionálních lůžkových zařízení. A chce také dále zkvalitnit tuto péči přímo v Klatovech. Plánuje proto postavit nový pavilon psychiatrické péče.

„Stavbu zamýšlíme v horní části areálu vedle pavilonu sociálních lůžek. Jednalo by se o dvoupodlažní objekt, kdy ve spodním podlaží budou ambulance, sklady, lékařské pokoje, kanceláře a technické zázemí a v horním patře lůžkové oddělení které bude z části uzavřené,“ popisuje stavbu ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že před objektem bude i několik parkovacích míst.
„Psychickými potížemi trpí stále více lidí, přitom jí dlouhé roky nebyla v české společnosti věnována taková pozornost jako třeba chirurgickým oborům. Reforma má zlepšit dostupnost této péče a poskytnout ji komfortnější zázemí. Přesně o to se snaží i náš projekt. Nabídne příjemnější a praktičtější prostory a více lůžkových kapacit,“ vysvětluje Jiří Zeithaml.

Psychiatrické oddělení Klatovské nemocnice pečuje o pacienty s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz, a to ambulantně i na lůžkové části v rámci svých kapacit (20 lůžek) popř. na lůžkách dalších oddělení. Oddělení sídlí včetně ambulance a lékařských pokojů v samostatném zatím starším pavilonu mimo hlavní nemocniční budovu.

Spektrum péče
• komplexní péče o pacienty s dg. organických duševních poruch, neurotických a psychotických poruch, poruch osobnosti, reaktivních stavů
• psychodiagnostika
• farmakoterapie, fototerapie, pohybová terapie, ošetřovatelská péče
• psychosociální intervence a sociálně-právní poradenství
Psychologická péče
• komplexní, cílené a kontrolní psychologické vyšetření pro účely zdravotnické (posouzení aktuálního psychického stavu a psychopatologie) a ostatní účely (vyšetření psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel)
• různé formy psychoterapie (podpůrná, individuální, s využitím kognitivně behaviorálních a psychodynamických principů, relaxační postupy)
• konziliární vyšetření na odborných odděleních Klatovské nemocnice (dětské, následná intenzivní péče, JIP aj.)

Klatovská nemocnice
Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských oborů i personálu největší nemocnicí Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje a po plzeňské fakultní nemocnici druhou největší multioborovou nemocnicí v Plzeňském kraji. Nejenže slouží obyvatelům druhého největšího města kraje, ale zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v zemi a také pro významnou turistickou oblast Šumavu.

Tato skutečnost klade na nemocnici vysoké nároky jak na rozsah zdravotní péče, tak i na kvalitu a rychlost jejího poskytování. I to byl důvod, proč Plzeňský kraj postavil v roce 2012 zcela nový nemocniční komplex. Soustředí v sobě většinu medicínských oborů, jež byly do té doby roztroušeny v několika pavilonech. Nová budova nemocnice byla vybavena novými přístroji, které se ale obnovily a obnovují v řádech stovek milionů i v roce 2019 a letos. Navíc se realizují a připravují další projekty modernizace a rozšíření péče (nový pavilon dialýzy a nefrologie – ve výstavbě; dostavba západního křídla s 60 lůžky a novým zázemím klinických laboratoří – stavební povolení, pavilon psychiatrie – projekt pro žádost o dotaci).

Hlavní spádovou oblastí nemocnice je celý okres Klatovy a přilehlá část jižního Plzeňska. Ve spádové oblasti nemocnice žije přes 90 tisíc obyvatel. Za specializovanou péčí ale dojíždí i pacienti z Domažlicka a přilehlých částí Jihočeského kraje.

Nemocnice v Klatovech nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství s řadou podoborů, pediatrie, gynekologie včetně porodnictví nebo ARO. Specializované odbornosti jsou ortopedie, ORL a chirurgie hlavy a krku, oční, plicní, neurologie, psychiatrie. Dále poskytuje multioborovou intenzivní péči včetně následné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci ambulantní i lůžkovou. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, nukleární medicína a odbor klinických laboratoří, kam patří klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, klinická imunologie a alergologie, hematologie a transfuzní pracoviště a pracoviště kostního metabolismu. Odborná pracoviště doplňují dvě lékárny, oddělení léčebné výživy a patologicko-anatomické oddělení.

Nemocnice má 311 lůžek. Z toho je 235 standardních, 26 intenzivních a 26 následné péče. Zbývajících 24 lůžek jsou lůžka sociální. Lůžka jsou umístěna v drtivé většině ve dvou- až třílůžkových pokojích. Zařízení dále provozuje 51 ambulancí a odborných poraden v rozsáhlém spektru specializací a to nejen v Klatovech ale i na odloučených pracovištích. y

Nemocnice má k dispozici šest centrálních operačních sálů, k nimž patří pracoviště sterilizace, dále jeden sál pro oční operace a jeden pro gynekologické operace nebo operativně vedené porody. V jeho těsné blízkosti jsou velmi dobře vybavené porodní boxy. Nemocnice provozuje lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost, pro dospělé a pro neodkladné úrazové stavy a dále ústavní pohotovosti dalších oborů, například oční, ORL či gynekologické. V areálu nemocnice je heliport.

V Klatovské nemocnici v závěru roku 2022 pracovalo 778 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho 125 lékařů a 551 nelékařských zdravotníků, zejména sester (383). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže desítkám studentů středních zdravotnických škol a univerzitních fakult.