Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil v úterý 10. března 2020 teplickou nemocnici. Seznámil se s výsledky modernizace významných zdravotnických pracovišť i chodem těch, která v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., byla vybudována - i díky finanční podpoře Ústeckého kraje - teprve nedávno. Hejtmana Oldřicha Bubeníčka doprovodili předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Jiří Novák, generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

Hejtmanova návštěva byla zaměřena na komfortní Dialyzační centrum při nefrologicko-dialyzačním oddělení, Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (RS Centrum) při neurologickém oddělení, urgentní příjem, nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, jediné zařízení tohoto zaměření v Ústeckém kraji, a Denní rehabilitační stacionář, určený pro dětské pacienty s hendikepem.

„Jsem rád, že jsem měl možnost podívat se na zdravotnická pracoviště a také do jejich zázemí. I v teplické nemocnici je vidět, že se za poslední roky mnoho povedlo realizovat a je tu i hodně investic naplánováno. Nezbývá víc než si přát, aby se i po letošních podzimních krajských volbách v každé nemocnici Krajské zdravotní dál v tomto trendu pokračovalo. Jde o největší komplex nemocnic v České republice – společně s litoměřickou bude mít kolem osmi tisíc zaměstnanců – a máme se čím chlubit. Ústecká Masarykova nemocnice bude vždy krajskou nemocnicí, s klinikami, špičkovými přístroji, a pak chceme, aby všechny ostatní nemocnice byly kvalitními okresními nemocnicemi. A pokud kdokoli přijde na rekonstruovaná oddělení, která jsme dnes viděli, můžeme s klidným svědomím říci, že se nemáme za co stydět. Děkuji všem, kdo se na rozvoji nemocnic Krajské zdravotní podílí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Velice mě těší, že jsme mohli hejtmanovi Ústeckého kraje předvést v teplické nemocnici pracoviště, která se podařilo v poslední době revitalizovat nebo, jak je to v případě urgentního příjmu a záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice, nově vybudovat. Jsem proto rád za tuto příležitost ukázat, že finanční prostředky na investice, kterými nás Ústecký kraj dlouhodobě podporuje, jsou vynakládány smysluplně a účelně. Zkrátka, že se o tom mohou denně přesvědčovat pacienti a návštěvníci nejen teplické, ale všech nemocnic pod hlavičkou Krajské zdravotní,“ zdůraznil předseda představenstva KZ, Ing. Jiří Novák.

S důležitými fakty hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka seznámil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, který předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících a připravovaných investičních akcí v teplické nemocnici.

„Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní. Návštěva hejtmana, jeho vrcholného představitele, v nemocnicích, které Krajská zdravotní spravuje, je vždy příležitostí poděkovat za kontinuální významnou finanční investiční podporu. Před sedmi lety začalo pracovat nové představenstvo, kterému se v těsné spolupráci s managementem daří naplňovat cíle směřující k postupné revitalizaci oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v našich nemocnicích. Bez podpory Ústeckého kraje by tempo změn nemohlo být tak vysoké,“ připomněl generální ředitel KZ, Ing. Petr Fiala.

„Je nesporné, že takové množství plánů na investice, které se podařilo zde během relativně krátkého období několika let realizovat, nemá v historii teplické nemocnice obdoby. Jménem všech mých kolegů, zaměstnanců Krajské zdravotní, za to vedení společnosti, Ústeckému kraji a vám pane hejtmane děkuji,“ řekl ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

PODROBNĚ O ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH, KTERÁ OLDŘICH BUBENÍČEK, HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE, 10. BŘEZNA 2020 NAVŠTÍVIL: NEFROLOGICKO-DIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ

Komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt.
V čele pracoviště jsou MUDr. Kateřina Kotherová a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxi v této specializaci.

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, které byly používány od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1 000 m2. Cena díla byl 17 584 455 Kč vč. DPH, investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou za celkem 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B. Braun Dialoq IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financovala Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka dosáhla celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Dalších 268 717 Kč stály manipulační vozíky.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., přesáhly 30,4 milionu Kč včetně DPH.

CENTRUM PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DEMYELINIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (RS CENTRUM)

Nově rekonstruované prostory Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice, o. z., otevřela Krajská zdravotní, a. s., 30. dubna 2018. Nové uspořádání zdravotnického pracoviště odpovídá trendům nejmodernější medicíny. Veškeré náklady na realizaci v hodnotě 3 726 431,77 Kč včetně DPH byly hrazeny z vlastních zdrojů neurologického oddělení.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění je nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při neurologickém oddělení Krajské zdravotní v teplické nemocnici. Jde o vysoce specializované zdravotnické pracoviště, které oficiálně zahájilo svou činnost 1. dubna v roce 2005. Je zde sledováno přes 1500 nemocných s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, z nichž cca je 1000 na vysoce účinné biologické léčbě, dalších 130 je léčeno novými léky cestou klinických studií. Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo v minulém roce Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optice pro dospělé a děti, na dobu do konce roku 2025.

VYBUDOVÁNÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ OBRATIŠTĚ VOZŮ ZZS U BUDOVY „F“

Provoz oddělení urgentního příjmu v teplické nemocnici byl zahájen 1. 11. 2018. Vybudováním nízkoprahového urgentního příjmu došlo ke sloučení pracovišť více oborů a k 24hodinovému zajištění péče v oborech chirurgie, interna, neurologie. Je zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře těchto odborností. V době provozu ústavní pohotovostní služby je zajištěna péče odborností oční, urologie a ortopedie. Tři odborné chirurgické ambulance jsou v denním provozu. Pracoviště urgentního příjmu je zároveň místem poskytovatele zdravotní služby pro kontakt s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., (ZZS) a koordinuje převzetí pacienta mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby.
Řešený objekt je přistaven ke stávajícímu pavilonu „F“. Celková zastavěná plocha čítá 428,5 m2. Celková cena díla byla 17 609 394,24 Kč vč. DPH. Investice byla podpořena Ústeckým krajem.

NOVÝ PAVILON PRO CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY, CENTRÁLNÍ STERILIZACI A ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Lékaři a ostatní personál tří oddělení teplické nemocnice dostanou ke své práci prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení a zdravotnickou techniku. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

Prezentace nového pavilonu teplické nemocnice, na níž pozveme také zástupce médií, se uskuteční v pondělí 23. března 2020.

PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ STANICE

Nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro Ústecký kraj představila Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Teplice, o. z., 30. dubna 2019.

V Ústeckém kraji nebyla provozována protialkoholní záchytná stanice od roku 2001, poté, co došlo k ukončení provozu poslední stanice v regionu, která do té doby fungovala v Bílině. V souvislosti s platností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Ústecký kraj podmíněně deklaroval záměr vyhlásit výběrové řízení na tento druh péče. Krajská zdravotní, a. s., jako dominantní poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji byla s touto výzvou konfrontována.
Na základě této informace a na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou, představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 29. listopadu 2017 rozhodlo o realizaci záměru zřízení Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen PZS) v Krajské zdravotní, a. s. Pro realizaci prioritního záměru bylo vytipováno umístění v Nemocnici Teplice, o. z., pavilonu C, v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky, prostoru náhradní stanice, jenž byl využíván jako náhradní pracoviště pro případ rekonstrukcí oddělení, malování apod. Celkové náklady na stavební práce činily 18 100 172,30 Kč včetně DPH. Investice byla podpořena Ústeckým krajem.

Tato částka obsahuje i přibližně 1,27 milionu Kč vč. DPH za vybavení interiéru (kuchyňské linky, skříně na léčivé přípravky, vyšetřovací lůžko, sprchovací lůžko a křeslo, křesla pro pacienty a macerátor).

Za vybavení zdravotnickou technikou Krajská zdravotní, a. s., bez započítání té, která je součástí stavby dosud vynaložila 291 965,28 Kč včetně DPH.

Od Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s., obdržela investiční dotaci ve výši 17,83 milionu Kč a v roce 2019 neinvestiční dotaci 10,15 milionu Kč na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, zejména zdravotnické techniky. V částce je zahrnuto i pořízení DDHM ve výši 578 515 Kč.

Kapacita záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Teplicích je 10 lůžek. Částka za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byla stanovena ve výši 3000 Kč, a to s ohledem na charakter této veřejné služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v ČR. Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady.
Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice ošetřila do konce roku 2019 celkem 472 klientů. Největší počet klientů je z Teplic, Ústí nad Labem, Děčína a Mostu.

DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ

Denní rehabilitační stacionář se nachází mimo areál Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., ve vile v lázeňské části města na adrese Kmochova cesta 1, Teplice 415 01.

Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče o skupinu defektních dětí, byl zřízen v roce 1983 Denní stacionář pro pohybové onemocnění dětí. Zdravotníci z tohoto pracoviště byli jedni z prvních, kteří se pustili do dlouhé cesty s úsilím pomáhat takto postiženým nejen dětem, ale i jejich rodinám. Stacionář je určen pro skupinu 20 dětí ve stáří 1-6 let. Poskytuje se zde komplexní péče, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti nejrůznější etiologie. Jsou zde vytvořeny dvě jednotky. Děti jsou rozděleny podle věku a druhu postižení. Při příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem ke stavu handicapu. Prostory a věcné vybavení je uzpůsobeno pro děti předškolního věku, navíc jsou zajištěny prostory pro individuální a skupinovou léčebnou rehabilitaci a pro vodoléčbu.