Klinika poskytuje komplexní péči v oboru foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie. Věnujeme se diagnostice a léčbě poruch hlasu, řeči a sluchu u dětí a dospělých v rámci provozu ambulantního, lůžkového a v denním rehabilitačním stacionáři. Jsme akreditovaným školícím pracovištěm pro lékaře a klinické logopedy (pregraduální, postgraduální).

Pracujeme v týmu: foniatr – klinický logoped – klinická psycholožka – speciální pedagog – biomedicínský inženýr - zdravotní sestry (vč. audiologických).

Našimi pacienty na lůžkovém oddělení (celkem 20 lůžek) jsou zejména děti s vývojovými poruchami řeči, vadami sluchu, poruchami plynulosti řeči a s poruchami v důsledku morfologických vad v orofaciální oblasti. Pobyty pacientů jsou dlouhodobé rehabilitační, týdenní diagnostické pro děti s opožděným vývojem řeči a jednodenní sloužící k diagnostice stavu sluchu. Jako jediné pracoviště v republice vyšetřujeme sluch v přirozeném spánku dítěte (BERA, OAE). Pravidelně se scházíme k diskuzím o našich pacientech na společných vizitách.

Korekce sluchových vad se řeší v ambulantním provozu (sluchová protetika pro děti a dospělé). V oblasti diagnostiky používáme speciální audiologické testy (BERA, CERA, OAE, centrální sluchové testy). Ke korekci nabízíme sluchadla pěti sluchadlových firem, nabízíme možnost týdenního zapůjčení sluchadel. Na klinice probíhá nastavování zvukového procesoru CI u dospělých.
Hlasové poruchy řešíme v návaznosti na ORL péči (parézy, funkční hlasové poruchy…), pečujeme o hlasové profesionály.

Úzce spolupracujeme s neurology (afázie, dysartrie u pacientů po CMP, vývojové poruchy řeči), dětskými psychiatry (ADHD, PAS), ORL lékaři (převodní poruchy sluchu), dětskými lékaři (zajištění komplexní péče pro děti s rizikovou perinatální zátěží- diagnostika vad sluchu a řeči), gynekologicko-porodnickou klinikou (screening sluchu).

Těšíme se na nového člena našeho týmu!