Předmětem činnosti Dětské léčebny pohybových poruch Boskovice je poskytování komplexní rehabilitační a léčebné péče dětem s poruchami pohybového aparátu, s poúrazovými a pooperačními stavy. Péče je poskytována dětem od 1 do 18 let.

Indikace
- dětská mozková obrna a jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému,
- degenerativní a heredofamiliární onemocnění,
- stavy po úrazech a operacích CNS,
- svalová onemocnění,
- vrozené i získané ortopedické vady,
- stavy po ortopedických operacích.

Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik rodičů pro domácí cvičení.

Dětská léčebna pohybových poruch je jednou ze tří dětských léčeben příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Léčba je zaměřena především na rehabilitaci, která využívá velké množství metod, zejména Vojtovu metodu, techniky Bobath konceptu, proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci. Dále synergickou reflexní terapii, terapii dle Brunkowové, dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře, stabilizační a mobilizační systém (SM systém). Dalšími procedurami jsou magnetoterapie, teplé zábaly, laserová akupunktura, vířivá a perličková koupel. Součástí terapie je také cvičení ve vodě, kde se rodič učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jak formou hry navodit relaxaci nebo usnadnit určitý pohyb dítěte. Součástí rehabilitační péče je ergoterapie, která učí děti samoobslužným úkonům a tedy lepšímu zařazení do běžného života. Dalšími doprovodnými procedurami jsou mořská lázeň, masáže. Často je využíváno také tejpování, kde se podle způsobu nalepení snižuje nebo zvyšuje napětí svalu. Do léčby je také zařazena hipoterapie a canisterapie. Při hipoterapii speciálně vyškolený fyzioterapeut využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění nervosvalové funkce dítěte. Cílem canisterapie je působením psa zlepšit komunikaci, sociální kontakt, hrubou i jemnou motoriku dítěte.

Rehabilitační oddělení je bezbariérové, s pěti cvičebnami pro individuální cvičení dětí, místností pro motomedy a masáže, velkou tělocvičnou a místností pro ergoterapii, dále místností pro cvičení na přístrojích a místností na magnetoterapii. V těchto prostorách se také nachází ordinace lékaře. U bazénu je nová šatna se sprchou a WC.

Při individuální fyzioterapii od listopadu 2016 využíváme nový přístroj i-moove mini. Jedná se o přístroj, který má ve svém vybavení pouze několik podobných zařízení.

I-moove je první zařízení, které dokáže pracovat s celým tělem a stimulovat téměř 95% svalové hmoty najednou. Dokáže optimalizovat propriocepci, svalový korset a pohybovou koordinaci. Patentovaný systém- elisferický pohyb přístroje- trojrozměrně ve spirálovitém a nelineárním pohybu uvádí do pohybu svalové řetězce a klouby v celém těle včetně hlubokého stabilizačního systému.

Nově zbudovaná místnost pro ergoterapii nám umožnila provádět ergoterapii kvalitněji a u většího počtu dětí. Hlavním cílem je umožnit dětem s fyzickým i mentálním znevýhodněním zvládnout běžné denní, pracovní i zájmové činnosti. Nácvik těchto činností umožňuje právě ergoterapie. Snažíme se dětem pomáhat ve zlepšení schopností, které potřebují pro zvládání běžných denních činností.

Od roku 2016 využíváme stabilometrickou plošinu ALFA, která je diagnosticko-terapeutický přístrojem pro testování a nácvik rovnováhy. Umožňuje posoudit rovnovážné schopnosti končetin a trupu, zjistit event. rozdíly mezi pravou a levou stranou, poskytnout zpětnou vazbu umožňující reedukovat držení těla a rovnováhy. Získané výsledky lze archivovat i tisknout.
V roce 2018 jsme z dotací Ministerstva zdravotnictví zakoupili vertikalizační přístroj LITEGAIT.Jedná se o odlehčovací systém pro nácvik stability, stoje i chůze s odlehčením tělesné hmotnosti. Děti mohou zažít pocit vertikalizace, který je pro ně velmi důležitý. V roce 2019 jsme k němu dokoupili chodník, ulehčující práci fyzioterapeutům.

Od poloviny roku 2019 využíváme, jako doplňkovou léčbu, pobyt dětí v multisenzorické místnosti – snoezelen.
Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), a interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).
Od září 2017 je v našem zařízení zřízena třída základní školy pro 10 žáků a školní družina. Nyní jim jsme schopni plně nahradit školní výuku.

Na konci roku 2017 bylo zrekonstruováno patro pro samostatné děti, kde jsou pro děti vytvořeny menší pokojíčky s větším komfortem. Součástí je také polohovací vana, která poskytuje komfortnější hygienickou péči dětí.
Na konci roku 2017 byly dostavěny ubytovací kapacity pro děti s doprovodem.

Každý domeček má vlastní sociální zařízení, malou kuchyňku, postel pro dítě a rozkládací lůžko pro doprovod, aby zde mohla být ubytována i návštěva dítěte. Od roku 2018 jsou tyto ubytovací kapacity plně využívány s velmi dobrým ohlasem rodičů, kteří jsou s dětmi na pobytu.

V roce 2019 jsme plně pracovali na rekonstrukci zahrady. Návrh zahrady je zvolen jako koncept Inkluzivní terapeutické zahrady, jehož podstatou je vytváření prostředí, které mohou využívat všechny osoby bez ohledu na svůj zdravotní stav. Cílem návrhu je uzpůsobit zahradu tak, aby sloužila dětem a maminkám s dětmi k relaxaci a odpočinku a aby byla zároveň maximálně využita v rámci rehabilitačních a terapeutických aktivit dětské léčebny. Za tímto účelem je zahrada rozdělena do čtyř zón, z nichž každá má svoji funkci.